Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Atlas Volksgezondheid
Niet-westerse allochtonen per gemeente 2010-2040

Blijvende concentratie in grote steden, maar toenemende spreiding

In deze kaart is per gemeente de allochtonenprognose van niet-westerse allochtonen weergegeven, voor de jaren 2010, 2020, 2030 en 2040. De grootste groepen niet-westerse allochtonen zijn de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen.

Er is duidelijk sprake van een concentratie in en vlakbij de grote steden. Uit de prognose blijkt dat dit ruimtelijke patroon zal blijven bestaan, maar wel in mindere mate. Er is sprake van een steeds toenemende spreiding naar omliggende gemeenten vanuit de bestaande concentratiegebieden. In de vier grote steden zal naar verwachting in 2040 een lager percentage niet-westerse allochtonen wonen.

In de periode 2010-2040 neemt het percentage niet-westerse allochtonen in Nederland toe van 11,1 naar 15,8%. Het percentage westerse allochtonen stijgt licht van 9,0 naar 10,7%. In onderstaande figuur is deze ontwikkeling weergegeven.

Ontwikkeling etnische samenstelling van de Nederlandse bevolking 2010-2040

Etniciteit bevolkingsamenstelling 2010-2040

Deze prognosecijfers zijn afkomstig uit de urlRegionale prognose 2009-2040, een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking, allochtonen en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend.

Vergelijk deze kaart ook eens met:

Literatuur: PBL, 2010, Van den Broek et al., 2008b

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL: http://www.cbs.nl
PBL
Planbureau voor de Leefomgeving
URL: http://www.pbl.nl

Definities

Niet-westerse allochtonen
Personen met een vader en/of moeder geboren in Afrika, Latijns-Amerika of Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Westerse allochtonen
Personen met een vader en/of moeder geboren in Europa (excl. Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Nationale Atlas Volksgezondheid, versie 4.10, 13 december 2012
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.
Creative Commons Licentie